مدیریت آموزش و پرورش کاشان

شورای اداری حوزه معاونت متوسطه و معاونت پژوهش و برنامه ریزیشورای اداری حوزه ریاست و معاونت آموزش ابتداییگردهمایی معاونین آموزشی شهرستانهای شمال استان اصفهان در کاشان - موزۀ آموزش وپرورش کاشاننمایشگاه فعالیت های حوزه بهداشت و سلامتحضور فرهنگیان کاشان به همراه خانواده در تماشای نمایش طنز رام کردن مرد سرکششورای اداری حوزه معاونت پشتیبانی مدیریت آموزش وپرورش کاشان