مدیریت آموزش و پرورش کاشان

تهران گردی- مجتمع استاد معارفیکارگاه آموزشی مدیران دبیرستانهای متوسطه اولسفر علمی - آموزشی مدرسان طرح پراکنده شاهد جشن الفبا - دبستان حمیدی نیاسرتجلیل از دانش آموز برگزیدۀ مسابقۀ نامه نگاری به دبیرکل سازمان ملل متحد-مستوره سادات میرزاده حسینیطرح مدام- دبیرستان نوریان