مدیریت آموزش و پرورش کاشان

کسب رتبه نخست مسابقات قرآن فرهنگیان کشور توسط آقای علی عنایتی فردسازماندهی آموزگاران - آغاز دوره آموزشی نیروهای سرباز معلمبازدید مدیران تعاون وزارت و اداره کل از خانه معلم و درمانگاه همکاران اداری در کلاس آموزش ترافیک