مدیریت آموزش و پرورش کاشان

جشن هشتاد و دومین سالگرد تاسیس دبیرستان امام خمینیمعرفی داود یزدانی  به عنوان رییس بسج دانش آموزی و  تقدیر از خدمات محمد عیشی محمد رضا حنطه، قهرمان تنیس روی میز استان اصفهانمحمد مصطفایی و علی هاشمی طاهری- کسب مقام اول  مسابقه عکس میکروسکوپینامه دانش آموزان دبستان علوی به رهبر انقلابکوچکترین جشن الفبا در دبستان باریکرسف