مدیریت آموزش و پرورش کاشان

جشن انقلاب و بازارچه خیریه دبستان علویراهیان نور  - هنرستان گلچهرگان  همایش ستارگان غیور  - همدلان صبور / دبیرستان دخترانه  شاهد جشن انقلاب - دبستان دستغیب فینزنگ انقلاب - دبیرستان امام خمینی