مدیریت آموزش و پرورش کاشان

زنگ مهر - دبیرستان دوره اول حضرت ولی عصر(عج)زنگ امر به معروف ونهی از منکر.عطرافشانی گلزار شهدا - دبستان دخترانه ولی عصرآموزش فرهنگ ترافیک - دبستان مسلم بن عقیلزنگ نماز - دبستان قرآنی علویافتتاح دبستان خیر ساز دکتر عباس مازوچیجوانه های دانش - دبیرستان امام حسن مجتبی (ع)