مدیریت آموزش و پرورش کاشان

طرح فلوراید تراپی - دبستان مجلسی فیندیدار با پیشکسوتان آموزش و پرورش- استاد حسن عاطفیدیدار با دبیران و شورای دانش آموزی دبیرستان شهید فخارآیین عزاداری ماه صفر - دبیرستان شهید صفارینشست همکاری با حوزه