مدیریت آموزش و پرورش کاشان

نشست با مهندس سجاد -مدیرکل نوسازی مدارسنشست با کارشناسان وزارت کشورحیاط پویا - دبیرستان ابن سیناتوزیع شیر - دبستان مجلسیروز کتابخوانی - دبیرستان نوابی قمصرالمپیاد ورزشی مدارس - دبستان مسلم بن عقیلمانور زلزلهنمایشگاه و ایستگاه کتاب - هنرستان دستمالچیصبحانه سالم - دبستان دیالمه قمصر