مدیریت آموزش و پرورش کاشان

ساخت سایبان برای کولر های دبیرستان امیرکبیر فینبهره برداری از دبستان برکتبهره برداری از دبستان برکتکلاس های آمادگی هفتمی ها- دبیرستان ترکیانامضای تفاهم نامه با اداره محیط زیست